Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ROK SZKOLNY 2023/2024

Informacja dla rodziców

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
 • uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
 • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
  Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).

W roku szkolnym 2023/2024 egzamin będzie obejmował:

 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy;

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 • Rozporządzenie w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym  2023/2024

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001591/O/D20221591.pdf

 

TERMINY EGZAMINU: - maj 2024 r.

14 maja (wtorek) – język polski godz. 9:00

15 maja (środa) –  matematyka godz. 9:00

16 maja (czwartek) – język obcy nowożytny godz. 9:00

DODATKOWE TERMINY: - czerwiec 2024 r.

10 czerwca (poniedziałek) - język polski godz. 9:00

11 czerwca (wtorek)  - matematyka godz. 9:00

12 czerwca (środa) – język obcy nowożytny godz.9:00

 

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ EGZAMIN ÓSMOKLASISTY?

Egzamin ósmoklasisty to cykl pisemnych testów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

W arkuszach egzaminacyjnych, jakie dostaną ósmoklasiści, zawarte będą zadania:

 • otwarte – takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź,
 • zamknięte – takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych.

ILE TRWA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY?

JĘZYKA POLSKI –  120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony /210 minut w przypadku uczniów - obywateli Ukrainy).

MATEMATYKA – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

JĘZYK NOWOŻYTNY –  90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ORAZ JAKIE PRZYBORY MOŻNA ZABRAĆ NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

 • na egzaminie każdy z uczniów powinien mieć długopis lub pióro obowiązkowo z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych),
 • na egzaminie z matematyki można mieć linijkę,
 • każdy zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej butelkę wody (do 0,5 litra niegazowanej). Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika,
 • zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość np. legitymację szkolną i okazać go w razie potrzeby,
 • zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń,
 • w czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej,
 • w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje,
 • uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania w czasie egzaminu

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty - 3 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji - do 3 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń - 3 lipca 2024 r.

                                                                                                      KOMUNIKATY